Byggemodning

Byggemodning

Grundene på Provstlund sælges som byggemodnet grunde. Køber skal dog selv betale for diverse tilslutningsafgifter. Se nærmere udspecificering nedenfor. Når man køber en byggegrund, købes grunden som beset. Det vil med andre ord sige, at man overtager grunden som den forefindes. Ved køb af grunden modtager man en geoteknisk rapport, som oplyser om grundens jordforhold.

Billede af Provstlund Allé

VEJE OG STIER
Udstykkere forpligter sig til at:
•  Anlægge veje og stier
•  Fremføring af forsyningsledninger
•  Stamvejen skal udlægges og fortorv anlægges.
•  Stamvejen etableres med trug, gadelys og vejtræer.
•  Boligveje med græsrabatter, gadelys og vejtræer.
•  Færdiganlægges når grundene langs vejen er bebygget

Billede af Provstlund Allé

FORSYNINGSLEDNINGER
Udstykkeren sørger for at:
•  Regn- og spildevandsstik føres 1m. ind på grunden
•  32mm.vandstikledning afsluttes 1m. inde på grunden
•  Der føres naturgas frem til grundene på Bakkeager og Søvænget. Køber betaler tilslutning.
•  Der føres fjernvarme frem til grundene på Havemarken. Køber betaler tilslutning.
•  Der er mulighed for fællesantenne og fibernet.
•  Tilslutning til kloak og vand

Billede af nærliggende mark ved Provstlund

DET SKAL KØBER SELV BETALE
•  Tilslutning til fjernvarme / naturgas
•  Tilslutning til el
•  Tilslutning til antenne, telefon, internet, fibernet

Endvidere forstår køber indkøb af renovationsstativer samt tilmelding til renovationsordning ved Horsens Kommune,
se priser på renovation her

Billede af fællesarealer

FÆLLESAREALER
Fællesarealerne anlægges i græs og med beplantning. Fællesarealerne overdrages til grundejerfor-eningen til drift og vedligeholdelse, når disse er færdiganlagt. Fællesarealerne færdiggøres etapevis.
Legeredskaber, boldbaner og lignende bekostes af grundejerforeningen. Grundejerforeningen er oprettet og overdraget,
se vedt. for grundejerforening her